Torna alla Home page

      

email_flag_whitebg.gif info@agielleitalia.com

     

      

  Antonio Ballario

email_flag_whitebg.gif 

Produzione

 

     

      

  Luca Calcagno

email_flag_whitebg.gif 

 

     

      

  Giuseppe Casini

 email_flag_whitebg.gif

Commerciale

 

     

      

  SMT Sales

 email_flag_whitebg.gif

Commerciale settore SMT

 

     

      

  Produzione

 email_flag_whitebg.gif

Per grandi mail

 

     

      

  Amministrazione

 email_flag_whitebg.gif

 

 

 

 Via Enrico FERMI, 9 - 10091 Alpignano (TO) [Italy

( +39 0119788486 - +39 0119679826

7 +39 0119685665